See lehekülg on tõlgitud automaatselt, kasutades online-tööriist.
Palun aidake parandada seda tõlget lihtsalt kirjutada sinu soovitatud allosas lehekülge. Aitäh!

Kuidas palvetada Piibli järgi


See palve on saadaval ka järgmistes keeltes: Inglise - Hispaania.

Me tahame suhelda Jumalaga. Tahame väljendada talle meie vajadusi ja tundeid. Ja me tahame kuulda tema vastus.

Jumal kirjutas Piibli läbi oma prohvetite ja tunnistajad. Uurime seda õppida, kuidas suhelda Jumalaga.

See vana raamat aitab meil täna 21. sajandil. See teadmine aitab meil palvetada ja katsu südames Taevane Isa.Püha Vaim juhib meid.

Ma otsustasin gruppi see leht ikooniks Piibli salme seoses palve. I trükitud rasvases kirjas kõik laused ja sõnad, mis on võtmeks tea, kuidas palvetada.

Loe iga lause hoolikalt pöörates erilist tähelepanu toodud sõnu. Kui sa mõistad seda, lihtsalt kohaldatakse nõu oma palve. Kas see korraga. Ära mõtle liiga palju infot. Tee nagu laps, täis usku.

Nüüd saan valmis jõuda Jumala trooni!

Õppigem nüüd, kuidas palvetada Piibli järgi. Siin on esimene salm ...

Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate.” - Matteuse 21:22


Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! - Markuse 11:24

Aga tema ütles neile:
„Kui te palvetate, siis ütelge:
Isa!
Pühitsetud olgu sinu nimi,
sinu riik tulgu!
Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva,
ja anna meile andeks meie patud,
sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu!
Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” - Luuka 11:2-4


Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega - Apostlite teod 1:14


Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes - Apostlite teod 2:42


Aga seda kuuldes tõstsid need ühel meelel häält Jumala poole, öeldes: „Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on nende sees - Apostlite teod 4:24


alati oma palveis, kui ma anun, et ehk ometi õnnestuks mul Jumala tahtmisel kord tulla teie juurde- Pauluse kiri roomlastele 1:10


Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! - Pauluse kiri roomlastele 12:12


Seepärast, kes räägib keeli, palvetagu, et ta võiks neid ka tõlgendada - Pauluse esimene kiri korintlastele 14:13


Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest - Pauluse kiri efeslastele 6:18


Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises - Pauluse kiri filiplastele 4:6


Kes on aga lesknaine tõeliselt ja üksi maha jäänuna loodab Jumala peale, see jääb anuma ja palvetama nii ööd kui päevad - Pauluse esimene kiri Timoteosele 5:5


Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu - Kiri heebrealastele 5:7


Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt - Jaakobuse kiri 1:6-7


Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi - Peetruse esimene kiri 3:7

Kas soovite muidki Piibli salme lisada siin? Palun tee seda läbi kommentaar seinte allosas lehekülge. Aitäh!

_________________________

Täname, et loed seda blogi "Kuidas palvetada Piibli järgi"!

Nüüd ma kutsun teid üles teise palve. See on kõige olulisem palve.
See palve saavad oma igavikku.

Palun järgige linki:

Palve Lunastuse


_________________________

Kuidas palvetada Piibli järgi; mis sa arvad sellest blogist?

Palun jätke oma kommentaarid allpool.

Aitäh!

Piibel
Pildid: Kuidas palvetada